Home Page V1

کرونا-و-روزه-داری.jpg
۱

کرونا و روزه داری

آیا در شرایط وجود بیماری کرونا می توانیم روزه بگیریم ؟ دکتر مجید غیور مبرهن استاد و عضو هیات علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آیا اشعه ماموگرافی مضر است ؟

باور عمومی در مورد میزان اشعه X تابیده شده هنگام ماموگرافی بسیار بیشتر از میزان واقعی آن است. اغلب کسانی که برای آن مراجعه می کنند

ویدیوهای برتر

کرونا-و-روزه-داری.jpg
۱

کرونا و روزه داری

آیا در شرایط وجود بیماری کرونا می توانیم روزه بگیریم ؟ دکتر مجید غیور مبرهن استاد و عضو هیات علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آیا اشعه ماموگرافی مضر است ؟

باور عمومی در مورد میزان اشعه X تابیده شده هنگام ماموگرافی بسیار بیشتر از میزان واقعی آن است. اغلب کسانی که برای آن مراجعه می کنند